Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring lasów HCVF

Monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2011 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2012 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2013 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2014 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2015 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2016 r.

  Przeprowadzony przez służby terenowe Nadleśnictwa Zagnańsk  monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w 2016 r. uwzględniał wpływ zabiegów gospodarczych wykonywanych na terenie poszczególnych leśnictw oraz innych zdarzeń mogących wpłynąć na walory przyrodnicze lasów HCVF w nadleśnictwie, w skład których wchodzą następujące kategorie:

HCVF 1. - Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych:

HCVF 1. 1.1. - Obszary chronione w rezerwatach przyrody.

HCVF 1. 1.2. - Obszary chronione w parkach krajobrazowych.

HCVF 2. - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – lasy na obszarach Natura 2000.

HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:

HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące – lasy i inne ekosystemy rzadkie, objęte dyrektywą siedliskową (buczyny storczykowe, świetliste dąbrowy, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne).

HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy lecz stosukowo pospolite w Polsce (grądy, buczyny, jedliny, łęgi, dolnoreglowe bory jodłowo-świerkowe).

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:

HCVF 4.1. - Lasy wodochronne

HCVF 4.2. - Lasy glebochronne

HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności:

HCVF 6.1. - Miejsca z pomnikami, mogiłami, krzyżami itp.

        Wszystkie prace gospodarcze w 2016 r. na terenie lasów zaliczonych do HCVF były związane z realizacją zadań wynikających z Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Zagnańsk na lata 2008 – 2017. Przy wykonywaniu zabiegów uwzględniano również „Strategiczną Ocenę Oddziaływania PUL na środowisko i obszary Natura 2000".

       Zabiegi gospodarcze wykonywane na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk
w 2016 r. nie wpłynęły negatywnie na zachowanie walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF. Przy wykonywaniu prac gospodarczych szczególną uwagę przykładano do zagadnień zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania dotychczasowego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększania jego walorów przyrodniczych.

         W 2016 r. na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Zagnańsk nie wystąpiły pożary lasów jak i inne zdarzenia nadzwyczajne (szkody o charakterze klęskowym od  wiatrów lub  śniegu itp.) mogące negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.

                 Niniejsze podsumowanie przygotowano na podstawie:

- notatek służbowych leśniczych sporządzonych w miesiącu styczniu z monitoringu lasów
o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) za 2016 rok (zgodnie z pismem z RDLP znak: ZO-261-1-2/2012 z 04.05.2012 r.);

- sporządzanej oceny potencjalnego wpływu zabiegów gospodarczych na bioróżnorodność środowiska leśnego zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 16.01.2014 r.;