Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring lasów HCVF

Monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2011 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2012 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2013 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2014 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2015 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2016 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2017 r.

   Całoroczny monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) przeprowadzony w 2017 r. przez służby terenowe Nadleśnictwa Zagnańsk uwzględniał wpływ zabiegów gospodarczych wykonywanych na terenie poszczególnych leśnictw oraz innych zdarzeń mogących wpłynąć na walory przyrodnicze następujących kategorii lasów HCVF w nadleśnictwie:

HCVF 1. - Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych:

 HCVF 1. 1.1. - Obszary chronione w rezerwatach przyrody.

 HCVF 1. 1.2. - Obszary chronione w parkach krajobrazowych.

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – lasy na obszarach Natura 2000.

HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:

 HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące – lasy i inne ekosystemy rzadkie, objęte dyrektywą siedliskową (buczyny storczykowe, świetliste dąbrowy, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne).

 HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy lecz stosukowo pospolite w Polsce (grądy, buczyny, jedliny, łęgi, dolnoreglowe bory jodłowo-świerkowe).

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:

 HCVF 4.1. - Lasy wodochronne HCVF

 4.2. - Lasy glebochronne

HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności: Miejsca z pomnikami, mogiłami, krzyżami itp.

   Wszystkie prace gospodarcze w 2017 r. wykonywane na terenie lasów zaliczonych do HCVF były związane z realizacją zadań wynikających z Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Zagnańsk na lata 2008 – 2017. Przy wykonywaniu zabiegów uwzględniano również „Strategiczną Ocenę Oddziaływania PUL na środowisko i obszary Natura 2000”, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz na utrzymanie dotychczasowego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększania jego walorów przyrodniczych. Dlatego też zabiegi gospodarcze wykonywane w 2017 r. zgodnie z powyższymi wytycznymi nie wpłynęły w sposób negatywny na lasy HCVF.

   Na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk w 2017 r. wystąpiły uszkodzenia od huraganów (złomy i wywroty), lecz nie posiadały charakteru powierzchniowego i były rozproszone po całym drzewostanie, w związku z czym lasy HCVF nie ucierpiały w wyniku tego zdarzenia.

   Podsumowując monitoring w 2017 r. na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Zagnańsk, w lasach HCVF nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne mogące wyrządzić szkody w drzewostanach (pożary lasów jak i inne). Monitorowane zabiegi gospodarcze wykonywane w lasach Nadleśnictwa Zagnańsk nie wpłynęły w sposób negatywny na zachowanie trwałości i walorów przyrodniczych lasów HCVF.

   Niniejsze wnioski przygotowano na podstawie:

- notatek służbowych leśniczych sporządzonych w miesiącu styczniu z monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) za 2017 rok (zgodnie z pismem z RDLP znak: ZO-261-1-2/2012 z 04.05.2012 r.);

- oceny wpływu zabiegów gospodarczych na bioróżnorodność środowiska przyrodniczego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 13/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 31.05.2017 r. w sprawie „Wytycznych dotyczących działań mających na celu zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej środowiska leśnego”;

- notatek służbowych z monitoringu wybranych form ochrony przyrody składanych corocznie do 30 września - zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu.